1. DEFINITIES

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

‘De Klopper’: De webshop behorende bij De Activiteit, Bergerweg 1, 1815 AC te Alkmaar. De Klopper is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Alkmaar onder dossiernummer: 37102980

‘Ontvangstbevestiging’: de ontvangstbevestiging, zoals omschreven in artikel 3.2 van deze Voorwaarden.

‘Product’: het product dat of de producten die door het sluiten van een overeenkomst tussen De Klopper en u door de webshop binnen een overeengekomen termijn aan u geleverd dient of dienen te worden, waarvoor u een bepaalde prijs dient te betalen;

‘Voorwaarden’: deze algemene voorwaarden.

2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten die via de website van De Klopper gesloten worden en waarbij De Klopper partij is, zijn deze Voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden. Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen u en De Klopper middels de procedure zoals deze is omschreven in artikel 3 van deze Voorwaarden, accepteert u uitdrukkelijk deze Voorwaarden.

2.2 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke goedkeuring door De Klopper worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

2.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van De Klopper worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door De Klopper ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2.4 De Klopper heeft het recht deze Voorwaarden en de inhoud van zijn website te wijzigen.

3. AANBIEDINGEN/OVEREENKOMSTEN

3.1 Alle aanbiedingen gedaan op de website van De Klopper zijn vrijblijvend, totdat u de Ontvangstbevestiging hebt ontvangen. Indien De Klopper de aankoopprijs van het product dient te verhogen ingevolge een wettelijk voorschrift of in kracht van gewijzigde uitspraak van de rechter, zal hij u hiervan onmiddellijk schriftelijk (via fax, brief of e-mail) op de hoogte stellen. U heeft in dat geval het recht om deze overeenkomst te ontbinden door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan De Klopper te melden.

3.2 De overeenkomst tussen De Klopper en u komt tot stand op het moment dat u:
(a) een bestelling heeft geplaatst in de webshop De Klopper middels het volledig en correct invullen van het bestelformulier in webshop De Klopper;
(b) de betaling van de bestelling heeft laten plaatsvinden middels het selecteren van een betaalmethode en het invullen van de gevraagde gegevens of het overmaken van het bedrag van de bestelling;
(c) hierop op uw e-mail adres een bevestiging heeft ontvangen dat uw bestelling is ontvangen (de ‘Ontvangstbevestiging’).
Indien van De Klopper in redelijkheid niet gevergd kan worden dat de overeenkomst met u nagekomen zal worden, zal de Ontvangstbevestiging niet verstuurd worden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien uw bank- of girosaldo gedurende een periode van meer dan 3 maanden onvoldoende is om de aankoopprijs van het door u bestelde product te betalen. In dit geval komt de overeenkomst dus niet tot stand.

3.3 De Ontvangstbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie:
(a) een omschrijving van het product dat door u gekocht is en het aantal door u gekochte producten; (b) de prijs van het (de) product(en);
(c) uw naam, woonadres, adres waar het (de) product(en) naartoe gestuurd wordt (worden), factuuradres (indien anders dan uw woonadres en/of afleveradres), uw e-mailadres en uw telefoonnummer;
(d) het bestelnummer van de overeenkomst.

3.4 De overeenkomst bevat alle tussen u en De Klopper gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen u en de webshop De Klopper.

3.5 De administratie van De Klopper geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u aan De Klopper verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door De Klopper verrichte leveringen. De Klopper erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent u dit eveneens.

4. VERZENDKOSTEN

4.1 Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in euro’s en inclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
De verzendkosten worden apart berekend, afhankelijk van de bestemming en het gewicht.

4.2 Het risico tijdens het verzenden van het door u bestelde product is voor De Klopper. Op het moment van aflevering van het product gaat het risico van het product op u over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door De Klopper kunnen worden uitgesloten.

5. LEVERTIJD

5.1 De leveringstermijn van het product bedraagt maximaal 30 werkdagen na ontvangst van de betaling, of zoveel korter zoals bepaald in de overeenkomst tussen u en De Klopper. Normaliter worden de artikelen toegestuurd binnen vijf werkdagen nadat de betaalprocedure succesvol is afgerond. Het kan echter voorkomen dat een artikel nog niet, niet meer of tijdelijk niet leverbaar is, waardoor de leveringstermijn overschreden wordt. De door De Klopper opgegeven levertijden zullen niet als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5.2 Wanneer de overeengekomen leveringstermijn, om welke reden dan ook, door De Klopper overschreden wordt, zal De Klopper u hiervan onmiddellijk schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. In dat geval heeft u de bevoegdheid om de overeenkomst met De Klopper te ontbinden, door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan De Klopper te melden.

5.3 De betalingen die u heeft gedaan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst welke ingevolge artikel 5.2 van deze Voorwaarden door u wordt ontbonden, zal De Klopper binnen 10 werkdagen nadat De Klopper de in artikel 5.2 genoemde verklaring heeft ontvangen, aan u terugbetalen.

5.4 Indien u aantoonbare schade heeft geleden als gevolg van het door De Klopper overschrijden van de leveringstermijn, zal De Klopper deze schade, met een maximale omvang van de grootte van het factuurbedrag, aan u vergoeden, mits u de overeenkomst met De Klopper heeft ontbonden.

6. AFKOELINGSPERIODE

6.1 Nadat u het door u bestelde product heeft ontvangen, heeft u het recht om binnen 5 dagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met De Klopper te ontbinden. U hoeft hiervoor geen reden op te geven.

6.2 Indien u de overeenkomst ingevolge artikel 6.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient u dit schriftelijk (via e-mail, brief of fax) aan De Klopper te melden. U dient het product onmiddellijk terug te sturen naar De Klopper. U moet wel zelf de kosten van en het risico voor het retour zenden dragen.

6.3 De betalingen die u heeft verricht op het moment dat u de overeenkomst met De Klopper ingevolge artikel 6.1 en 6.2 van deze voorwaarden heeft herroepen, zal De Klopper binnen 10 dagen nadat De Klopper het door u teruggezonden product heeft ontvangen, aan u terugbetalen.

6.4 De Klopper behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door uw schuld (anders dan die van De Klopper of de leverancier van het product) is beschadigd.

6.5 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van De Klopper schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van u te wijten is of anderszins voor uw risico komt, zal De Klopper u hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. De Klopper heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan u terug te betalen bedrag in te houden.

7. NIET GOED, GELD TERUG

7.1 Indien binnen 14 dagen nadat u het product hebt ontvangen, het product een gebrek blijkt te vertonen of u van mening bent dat het product niet voldoet aan redelijkerwijze aan het door u bestelde te stellen eisen, heeft u twee mogelijkheden:
(a) u kunt De Klopper schriftelijk (via fax, brief of e-mail) vragen om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product; of
(b) u kunt de overeenkomst met De Klopper ontbinden, door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan De Klopper te melden.

7.2 Indien u De Klopper vraagt om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product, moet u het product aan De Klopper terugsturen. De Klopper zal het product dan binnen 20 werkdagen nadat hij het product van u terug heeft ontvangen, (doen) herstellen of vervangen en aan u terugsturen. De kosten van uw retourzending, het vervangen en/of herstellen van het product, en het aan u terugsturen van het product komen voor rekening van De Klopper, tenzij aannemelijk is dat het ontbreken van (een deel van) het product dan wel het gebrek aan het product aan u te wijten is of anderszins voor uw rekening en risico is. In dat geval is De Klopper niet verplicht het gebrek aan het product te herstellen of het ontbrekende deel toe te voegen aan het product. De Klopper zal het product dan in dezelfde toestand aan u terugzenden, als die waarin hij het product van u ontvangen heeft.

7.3 Indien u de overeenkomst op basis van artikel 7.1(b) ontbindt, dient u het product onmiddellijk aan De Klopper te retourneren. De kosten van retourzending zijn voor rekening van De Klopper. De aankoopprijs van het product zal binnen 10 werkdagen op uw rekening teruggestort worden. Artikel 6.5 is op dit artikellid van toepassing.

8. GARANTIES

8.1 Op de door De Klopper geleverde producten bestaat een garantie. Dit is de garantie zoals die door de fabrikant op zijn producten geleverd wordt. Deze garantie tast uw rechten die voortvloeien uit de wet of overeenkomst niet aan.

9. KLACHTEN

9.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door De Klopper serieus in behandeling worden genomen.

9.2 U dient een klacht kenbaar te maken bij de Klantenservice van De Klopper (gegevens staan vermeld in artikel 11 van deze Voorwaarden).

9.3 De Klopper zal binnen 10 werkdagen, of zoveel sneller als mogelijk, de klacht proberen op te lossen. De Klopper zal u hierover schriftelijk (via fax, brief of e-mail) berichten.

10. PRIVACY

10.1 De Klopper zal uw persoonsgegevens verwerken en opnemen in een of meer bestanden.

10.2 Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens is het door De Klopper kunnen nakomen van de overeenkomst die De Klopper met u is aangegaan. Uitsluitend hiertoe kunnen uw gegevens aan derden worden verstrekt.

10.3 De persoonsgegevens die verwerkt worden, zijn alle gegevens die u invult in het bestelformulier wanneer u een product bestelt of heeft besteld.

10.4 Door het aangaan van een overeenkomst met De Klopper waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, verleent u uitdrukkelijke toestemming aan De Klopper voor het aan derden verstrekken van uw persoonsgegevens zoals aangegeven in artikel 10.2.

10.5 U kunt uw persoonsgegevens te allen tijde inzien, door een schriftelijk (via fax, brief of e-mail) verzoek hiertoe aan De Klopper te richten. De Klopper zal u dan binnen 4 weken een overzicht verstrekken van uw bij De Klopper aanwezige persoonsgegevens. Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden omdat deze feitelijk onjuist zijn, voor bovenstaand doel (zie lid 10.2) niet volledig of relevant zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt, dient u dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan De Klopper te melden, waarbij u aangeeft dat uw persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden. Indien u wenst dat uw persoonsgegevens verbeterd en/of aangevuld dienen te worden, geeft u in uw bericht tevens de verbeteringen/aanvullingen van uw persoonsgegevens aan. De Klopper zal in alle gevallen uw instructies onmiddellijk opvolgen, tenzij De Klopper hiertoe niet in staat is. In dat geval zal De Klopper uw persoonsgegevens uit zijn bestand(en) verwijderen. De Klopper zal eventuele derden, aan wie uw persoonsgegevens zijn verstrekt, opdracht geven eventuele wijzigingen, afschermingen of verwijderingen van uw persoonsgegevens over te nemen.

11. KLANTENSERVICE VAN De Klopper

Alle correspondentie op basis van deze Voorwaarden dient plaats te vinden met:

De Klopper
Bergerweg 1
1815 AC Alkmaar

12. TOEPASSELIJK RECHT, BEMIDDELING EN GESCHILLEN

12.1 Op alle overeenkomsten gesloten met De Klopper is Nederlands recht van toepassing.

12.2 Indien er een geschil ontstaat tussen u en De Klopper naar aanleiding van een overeenkomst gesloten tussen u en De Klopper, kunt u De Klopper verzoeken om de Consumentenbond hierin te laten bemiddelen, tenzij De Klopper van mening is dat de aard van dit geschil zo’n bemiddeling niet rechtvaardigt.

12.3 Indien een geschil niet op basis van artikel 12.2 of op andere wijze in der minne geschikt kan worden, gelden de regels van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

– Algemene voorwaarden Webshop De Klopper 2024

Blijf op de hoogte van nieuws